Přehled nejdůležitějších chorob a škůdců trvalek

ACONITUM – OMĚJ

Sklerociová hniloba – Sclerotinia                                       Rostlina žloutne, báze stonku za-

delphinii nebo Sclerotinia sclero-                                        hnívá, za vlhka je na ní hustý va

tiorum                                                                               tovitý povlak, později drobná

                                                                                        černá kulovitá tělíska

Verticiliové vadnutí – Verticil-                                             Rostlina vadne, na příčném prů-

lium sp.                                                                            řezu stonkem jsou patrny zčer-

                                                                                        nalé svazky cévní

Mšice                                                                               Mladé výhonky zakrňují, kroutí se

 

ALYSSUM – TAŘICE

Nádorovitost košťálovin – Plas-                                         Rostlina hyne, na kořenech jsou

modiophora brassicae                                                        nádorky

Plíseň – Peronospora galigena                                            Listy jsou deformované, na nich

                                                                                        jsou bradavičky pokryté bílým

                                                                                        povlakem

Dřepčík zelný – Phyllotreta ne-                                           Na listech jsou drobné dírky jako

morum                                                                              po vpichu špendlíkem

Předivka polní – Plutella macu-                                          Zelené housenky, dlouhé 7 mm, vy-

lipennis                                                                             žírají v listech okrouhlá okénka

 

ANEMONE – SASANKA

Rez švestková – Puccinia pruni-                                         Listy jsou světle zelené, deformo-

-spinosae                                                                          vané, na spodní straně jsou ložiska

                                                                                        spor, patrná jako bělavé prášivé

                                                                                        polštářky

Plíseň – Plasmopara pygmea                                             Na listech jsou světlé, napravi-

                                                                                        delné skvrny, na spodní straně

                                                                                        listů je šedobílý jemný plísňovitý

                                                                                        povlak

Sklerociniová hniloba – Sclero-                                          Rostlina vadne, hyne. Kořenový

tinia tuberosa                                                                    krček zahnívá, uvnitř jsou velká

                                                                                        černá tuhá tělíska

Háďátko kopretinové – Aphelen-                                        Na listech jsou žlutohnědé, pozdě-

choides rhitzema-bosi                                                        je černohnědé skvrny ohraničené

                                                                                        většími nervy

 

ANTHEMIS – RMEN

Mšice – Aphidoidea                                                           Mladé výhonky se nerozvíjejí, lis-

                                                                                        ty jsou zkroucené a zasychají

 

AQUILEGIA – ORLÍČEK

Mozaika – virus mozaiky okurky                                        Na mladších listech se objevuje

- Cucumis virus 1                                                              prosvětlení žilek, na starších lis-

                                                                                        tech jsou nekrotické skvrny

Zelenokvětost – mykoplazmóza                                         Rostlina krní, listy se předčasně

- Mycoplasmatales                                                            barví do červena, květy jsou ze-

                                                                                        lené, deformované

Čerň – Alternaria tenuis nebo                                             Na listech jsou tmavé skvrny

Ascochyta aquilegiae

Padlí rdesnové – Erysiphe poly-                                         Na listech je bílý moučnatý po-

goni                                                                                  vlak

Sklerociová hniloba – Scleroti-                                           Rostlina vadne a vysychá, báze

nia sclerotiorum                                                                 stonku zahnívá a za vlhka je po-

                                                                                        kryta bílým vatovitým povlakem

 

ARABIS – HUSENÍK

Mozaika – virus černé kroužkovi-                                       Na listech se objevuje žlutozele-

tosti zelí – Brassica virus 1                                                ná mozaiková skvrnitost.

Plíseň huseníková – Peronospora                                       Naspodu listů a na stoncích je

arabidis                                                                            šedobílý moučnatý povlak; stonky

                                                                                        bývají deformované a ztlustlé

Plíseň bělostná – Albugo can-                                            Na vrchní straně listů jsou žluta-

dida                                                                                  vé, později hnědofialové skvrny,

                                                                                        na rubu listů jsou bílé zduřeniny

Nádorovitost košťálovin – Plas-                                         Pupeny jsou zakrnělé, zkrácené

modiophora brassicae                                                        listy více ochupacené; uvnitř jsou

                                                                                        pupeny žlutočervené

 

ARUNCUS – UDATNA

Pilatka – Pteronidea sp.                                                     V listech jsou vyžrány okrouhlé

                                                                                        díry, někdy se vyskytuje holožír

 

ASTER – HVĚZDNICE

Padlí čekankové – Erysiphe ci-                                          Na listech je bílý moučnatý po-

choracearum                                                                     vlak

Verticiliové vadnutí – Verticil-                                             Rostlina žloutne a usychá, na prů-

lium alboatrum                                                                  řezu lodyhy jsou patrné zčernalé

                                                                                        svazky cévní

 

ASTILBE – ČECHRANA

Popálení sluncem                                                             Listy žloutnou a zasychají

Padlí – Erysiphe sp.                                                          Na listech je bílý moučnatý po-

                                                                                        vlak

Sviluška snovací – Tetranychus                                         Listy šednou, zkrucují se a zasy-

urticae                                                                              chají, na rubu jsou jemná vlákén-

                                                                                        ka a pouze lupou patrný žlutý

                                                                                        nebo červený roztoč

 

CENTAUREA – CHRPA

Sklerociniová hniloba – Scleroti-                                        Rostlina vadne, kořenový krček

nia sp.                                                                              zahnívá, za vlhka je na něm bílý

                                                                                        vatovitý povlak

Mšice – Aphidoidea                                                           Mladé výhony a poupata zakrňují

 

CHRYSANTHEMUM – KOPRETINA

Aspermie – virus aspermie raj-                                           Květenství jsou deformovaná, vy-

čete – Lycopersicum virus 7                                               vinutá pouze k jedné straně, listy

                                                                                        vypadají zdravě

Septorióza – Septoria chrysan-                                          Na listech jsou kulaté černohnědé

themella                                                                           skvrny průměru 0,5 – 2 cm

Padlí chryzantémová – Oidium                                           Na listech a stoncích je bílý

chrysanthemi                                                                    moučnatý povlak

Verticiliové vadnutí – Verticil-                                             Rostlina žloutne a vadne, na příč-

lium alboatrum                                                                  ném průřezu stonkem jsou zčer-

                                                                                        nalá vodivá pletiva

Fuzariové vadnutí – Fusarium sp.                                       Rostlina hyne, kořenový krček je

                                                                                        zčernalý, zahnívá

Háďátko kopretinové – Aphelen-                                        Na listech jsou žlutohnědé, pozdě-

choides rhitzema-bosi                                                        ji tmavohnědé skvrny ohraničené

                                                                                        většími žilkami; později listy za-

                                                                                        sychají a zůstávají viset na

                                                                                        stonku

Mšice – Aphidoidea                                                           Výhony jsou deformované, zakr-

                                                                                        nělé, zasychají

Křísi – Cicadoidea                                                             Výhony jsou deformované, na lis-

                                                                                        tech jsou bělavé kožky

Třásněnky – Thysanoptera                                                 Na mladých listech jsou droboun-

                                                                                        ké žlutavé skvrnky, později listy

                                                                                        zasychají následkem sání drob-

                                                                                        ného černého čárkovitého hmy-

                                                                                        zu, dlouhého 1 mm

Klopušky – Lygus sp.                                                       Mladé listy jsou deformované a

                                                                                        jsou na nich patrné drobné dírky,

                                                                                        kolem nichž pletivo zasychá

Klikočárnice – Mamestra – nebo                                        Na listech jsou požerky od okrajů

osenice – Agrotis                                                              nebo okénka způsobená žírem hou-

                                                                                        senek motýlů

Osenice – Agrotis                                                              Rostlina hyne, podzemní části jsou

                                                                                        ožírány zavalitými 3 – 4 mm dlou-

                                                                                        hými, šedožlutými housenkami

Vrtalka zahradní – Phytomyza                                            V listech jsou vyžrány hadovité

atricornis                                                                          chodbičky mezi vrchní a spodní

                                                                                        pokožkou listů

 

CONVALLARIA – KONVALINKA

Sklerociniová hniloba – Sclero-                                          Puky a kořeny mokvají, kořeno-

tinia denigrans                                                                   vý krček je tuhý, strupovitý

Plíseň šedá – Botrytis cinerea                                            Na lodyhách těsně nad zemí a

                                                                                        na přilehlých částech listové če-

                                                                                        pele jsou tmavá hnilobná místa,

                                                                                        která jsou za vlhka pokrytá šedo-

                                                                                        béžovým povlakem výtrusů

 

COREOPSIS – KRÁSNOOČKO

Padlí čekankové – Erysiphe ci-                                          Na listech je bílý moučnatý po-

choracearum                                                                     vlak

 

CORYDALIS – DYMNIVKA

Nepravé padlí – Peronospora co-                                        Listy hnědnou a zasychají, na

rydalis                                                                              spodní straně čepelí je bílý plís-

                                                                                        ňovitý povlak

 

DELPHINIUM – STRAČKA

Mozaika – virus mozaiky okurky                                        Na listech je žlutozelená mozai-

- Cucumis virus 1                                                              ková skvrnitost

Kroužkovitost – virus kroužkovi-                                        Na vrcholových listech jsou chlo-

tosti stračky – Annulus delphinii                                         rotické, později nekrotické krouž-

                                                                                        ky nebo kresby

Zelenokvětost – mykoplazmóza                                         Květenství je zakrnělé, zezelenalé

- Mycoplasmatales

Bakteriální skvrnitost – Pseudo-                                         Na listech jsou černé skvrny ohra-

monas delphinii                                                                 ničené nervy

Padlí rdesnové – Erysiphe poly-                                         Na listech a lodyhách je bílý

goni                                                                                  moučnatý povlak

Sklerociniová hniloba – Scleroti-                                        Rostlina hyne, báze lodyhy je

nia sp.                                                                              zčernalá a pokrytá bílým vatovi-

                                                                                        tým povlakem; později zde vzni-

                                                                                        kají černá kulovitá tělíska

Fuzariové vadnutí – Fusarium sp.                                       Rostlina žloutne, vadne, báze lo-

                                                                                        dyhy je zčernalá, za vlhka po-

                                                                                        krytá bělorůžovým povlakem

 

DIANTHUS – HVOZDÍK

Čerň hvozdíková – Heterospo-                                           Na listech jsou oválné světlé

rium echinulatum                                                               skvrny s tmavým okrajem; za

                                                                                        vlhka jsou tyto skvrny pokryté

                                                                                        černozeleným nánosem výtrusů

Slunéčko vojtěškové – Subcocci-                                      V listech je v rovnoběžných prouž-

nella viginti-quatuorpunctata                                               cích vykousaná spodní pokožka

Květilka karafiátová – Hylemyia                                         Rostlina hyne, na nejspodnějších

cardui nebo H. brunescens                                                listech jsou minové požery, báze

                                                                                        lodyhy je vyžraná, uvnitř je žlu-

                                                                                        tobílá beznohá larva, dlouhá

                                                                                        3 – 5 mm

 

DIGITALIS – NÁPRSTNÍK

Plíseň – Peronospora digitalis                                             Listy žloutnou a zasychají, na

                                                                                        spodní straně listů je bělavý,

                                                                                        později nafialovělý plísňovitý po-

                                                                                        vlak

Skvrnitost – Colletotrichum fus-                                          Na listech jsou tmavé drobné

cum                                                                                 skvrny

nebo Ramularia variabilis

 

DORONICUM – KAMZIČNÍK

Háďátko kopretinové – Aphelen-                                        Na listech jsou žlutohnědé, pozdě-

choides rhizema-bosi                                                         ji tmavohnědé skvrny ohraničené

                                                                                        většími žilkami; napadené listy

                                                                                        později zasychají

Vrtalka zahradní – Phytomyza                                            V listech mezi vrchní a spodní po-

atricornis                                                                          kožkou jsou hadovité chodbičky

                                                                                        vyžrané drobnými larvami

Blýskáček – Meligethes sp.                                                           Květy jsou zakrnělé, v deformo-

                                                                                        vaných květních úborech jsou

                                                                                        drobní, 2 – 2,5 mm dlouzí, tmaví,

                                                                                        kovově lesklí broučci

 

ECHINOPS – BĚLOTRN

Zelenokvětost – mykoplazmóza                                         Na listech se objevuje prosvětlení

- Mycoplasmatales                                                            podél hlavních nervů; květy za-

                                                                                        krňují

Mšice broskvoňová – Myzus per-                                       Listy se zkrucují, na spodní stra-

sicae                                                                                ně zakroucených listů jsou zele-

                                                                                        né mšice

 

ERIGERON – TURAN

Septorióza – Septoria sp.                                                  Na listech jsou tmavé, kulaté,

                                                                                        ostře ohraničené skvrny

Padlí čekankové – Erysiphe ci-                                          Na listech, stoncích a květech je

choracearum                                                                     bílý moučnatý povlak

Vrtalka zahradní – Phytomyza                                            V listech mezi vrchní a spodní po-

atricornis                                                                          kožkou jsou hadovité chodbičky

                                                                                        vyžrané drobnými larvami

 

ERYNGIUM – MÁČKA

Sněť máčková – Entyloma eryngii                                      Na listech jsou šedohnědé skvrny

                                                                                        průměru 2 – 10 mm, s tmavým

                                                                                        okrajem

 

GAILLARDIA – KOKARDA

Zelenokvětost – mykoplazmóza                                         Květenství jsou zakrnělá, zezele-

- Mycoplasmatales                                                            malá, často se vyskytuje prorůs-

                                                                                        tání

Skvrnitost – Phyllosticta sp.                                                          Na listech jsou šedohnědé skvrny

                                                                                        s tmavým okrajem, za vlhka jsou

                                                                                        na skvrnách černé tečky

Vrtalka zahradní – Phytomyza                                            Na listech mezi vrchní a spodní

atricornis                                                                          pokožkou jsou hadovité chodbič-

                                                                                        ky vyžrané drobnými larvami

 

GYPSOPHILA – ŠATER

Bakterióza – Phytomonas gypso-                                       Rostlina hyne, v místě srůstu

philae                                                                               roubu s podnoží jsou 1 – 2 cm ná-

                                                                                       dorky

Sklerociniová hniloba – Scleroti-                                        Rostlina vadne, hyne, stonky za-

nia sclerotiorum                                                                 hnívají, za vlhka se objevuje, ze-

                                                                                        jména na bázi stonku, bílý hustý

                                                                                        povlak; později jsou ve stoncích

                                                                                        černá kulovitá tělíska

 

HELENIUM – ZÁPLEVÁK

Zelenokvětost – mykoplazmóza                                         Květy jsou deformované a částeč-

- Mycoplasmatales                                                            ně zezelenalé

Septorióza – Septoria sp.                                                  Na listech jsou kulaté hnědé

                                                                                        skvrny

Padlí čekankové – Erypsiphe ci-                                        Na listech, stoncích a květech je

choracearum                                                                     bílý moučnatý povlak

Vrtalka zahradní – Phytomyza                                            V listech mezi vrchní a spodní

atricornis                                                                          pokožkou jsou hadovité chodbič-

                                                                                        ky vyžrané larvami

 

HELIANTHUS – SLUNEČNICE

Septorióza – Septoria helianthi                                           Na listech jsou kulaté, hnědé,

                                                                                        ostře ohraničené skvrny; za vlh-

                                                                                        ka se na nich tvoří drobounké

                                                                                        černé tečky; při silnějším napa-

                                                                                        dení celé listy zasychají

Rez slunečnicová – Puccinia he-                                        Na listech jsou červenohnědé pol-

lianthi                                                                               štářky (ložiska letních výtrusů)

                                                                                        a později tmavohnědé polštářky

                                                                                        (ložiska zimních výtrusů)

Padlí čekankové – Erysiphe ci-                                          Na listech i na stoncích je bílý

choracearum                                                                     močnatý povlak

Sklerociniová hniloba – Sclero-                                          Rostlina hyne, na bázi stonku

tinia sclerotiorum                                                               jsou většinou při povrchu půdy

                                                                                        bledé skvrny; pokožka i lýková

                                                                                        část se odchlipuje od dřevní části;

                                                                                        za vlhka se zde tvoří bílý vatovitý

                                                                                        povlak, později též černá kulovitá

                                                                                        tělíska velikosti hrachu

 

HELLEBORUS – ČEMEŘICE

Bakterióza způsobená dosud blíže                                     Rostlina vadne, kořenový krček

neurčenou baktérií                                                             zahnívá

Plíseň – Peronospora pulveracea                                        Na listech jsou drobné hnědé

                                                                                        skvrnky, které se zvětšují; za

                                                                                        vlhka se na spodní straně tvoří

                                                                                        šedobílý plísňový povlak

Skvrnitost – Coniothyrium helle-                                         Květy se nerozvíjejí, hnědnou, na

bori                                                                                  listech jsou černohnědé soustřed-

                                                                                        né skvrny nepravidelných tvarů,

                                                                                        velké 1 – 3 cm, jasně ohraničené

 

HEMEROCALLIS – DENIVKA                    

Čerň mečíková – Heterosporium                                         Na listech jsou šedohnědé skvrny

gracile                                                                              s tmavým okrajem, za vlhka je

                                                                                        na stoncích černozelený povlak

Třásněnky – Thysanoptera                                                 Květy postranní výhony za-

                                                                                        krňují, na rostlinách se objevuje

                                                                                        černý a žlutavý čárkovitý hmyz,

                                                                                        dlouhý 1 mm

Bejlomorka – Diplosis quinque-                                          Květní poupata se neotvírají, jsou

notata                                                                               zkrácená a ztlustlá; později za-

                                                                                        hnívají a opadávají; uvnitř napa-

                                                                                        deného poupěte žijí bělavé bez-

                                                                                        nohé larvy, dlouhé 0,25 cm

 

HEUCHERA – DLUŽICHA

Skvrnitost – Phyllosticta heu-                                             Na listech jsou kulaté šedohnědé

cherae                                                                              skvrny, na nichž se za vlhka tvoří

                                                                                        malé černé tečičky (plodnice

                                                                                        houby)

Sklerociniová hniloba – Scleroti-                                        Rostlina žloutne, hyne, báze ston-

nia sclerotiorum                                                                 ku zahnívá; za vlhka je na ní

                                                                                        hustý vatovitý povlak; později

                                                                                        jsou ve stonku drobá černá ku-

                                                                                        lovitá tělíska

Háďátko kopretinové – Aphelen-                                        Na listech jsou žlutohnědé, později

choides rhitzema-bosi                                                        tmavohnědé až černohnědé skvr-

                                                                                        ny, ohraničené většími listovými

                                                                                        žilkami

Mšice – Aphidoidea                                                           Květenství jsou zakrnělá a za-

                                                                                        schlá

Lalokonosec vejčitý – Otiorrhym-                                       Rostlina vadne, báze stonku neza-

chus ovatus                                                                      hnívá, kořínky jsou ožrány běla-

                                                                                        vými, asi 1 cm dlouhými, bezno-

                                                                                        hými larvami s tmavou hlavou

 

HOSTA – BOHYŠKA

Skvrnitost – Colletotrichum om-                                          Na listech jsou bělavé skvrny

nivorum                                                                            s tmavým okrajem

 

IBERIS – ŠTĚNIČNÍK

Plíseň bělostná – Albugo candida                                       Na listech jsou žluté, později hně-

                                                                                        dofialové skvrny; na rubu listů

                                                                                        jsou v těchto místech porceláno-

                                                                                        vě bílé zduřeniny, které pukají

                                                                                        a rozprašuje se z nich bílý prášek

Nádorovitost košťálovin – Plas-                                         Rostlina hyne; na kořenech jsou

modiophora brassicae                                                        zduřeniny, které se mění v ná-

                                                                                        dorky, jež jsou na průřezu plné,

                                                                                        bez chodbiček; později se mění

                                                                                        v kašovitou hmotu

 

INULA – OMAN

Padlí čekankové – Erysiphe ci-                                          Na listech je moučnatý povlak

choracearum         

 

IRIS – KOSATEC

Mozaika – virus mozaiky kosat                                          Na listech jsou žluté, podélné ne-

ce – Iris virus 1                                                                 bo kroužkovité skvrny, květy jsou

                                                                                        někdy žíhané

Čerň mečíková – Heterosporium                                         Listy předčasně žloutnou a zasy-

gracile                                                                              chají od špiček; na nich jsou

                                                                                        oválné, průsvitné, později šedo-

                                                                                        hnědé, tmavě ohraničené skvrny,

                                                                                        na nichž se objevuje za vlhka čer-

                                                                                        nozelený povlak

Plíseň šedá, kosatcová – Botry-                                        Rostliny na jaře krnějí nebo v do-

tis convoluta                                                                     bě vegetace žloutnou a zasychají;

                                                                                        oddenky a kořeny jsou odumřelé,

                                                                                        napadené suchou hnilobou, za

                                                                                        vlhka je na nich šedobéžový prá-

                                                                                        šivý povlak

Sklerociniová hniloba – Scleroti-                                        Oddenky hnijí, za vlhka se na bá-

nia sclerotiorum                                                                 zi listů a na hnijících částech od-

                                                                                        denků objevuje bílý vatovitý po-

                                                                                        vlak a později černá kulatá tě-

                                                                                        líska velikosti hrachu

Vrtalka – Agromyza sp.                                                     Na listech vyžírají larvy much

                                                                                        chodbičky mezi vrchní a spodní

                                                                                        pokožkou

Květilka – Hylemyia putulla                                                Květní poupata se nerozvíjejí a

                                                                                        později zahnívají; uvnitř žije bez-

                                                                                        nohá larva

Cibulovka zhoubná – Eumerus                                           Rostliny žloutnou, hynou, oddenky

strigatus                                                                           zahnívají; uvnitř jsou bělavé nebo

                                                                                        červenožluté larvy

 

LUPINUS – VLČÍ BOB

Mozaika – virus mozaiky okurky                                        Listy a mladé výhony jsou defor-

- Cucumis virus 1                                                              mované, zakrnělé; na stoncích se

                                                                                        vyskytují podélné nekrotické

                                                                                        skvrny

Hnědá skvrnitost listů – Cera-                                            Na listech jsou šedohnědé, nej-

tophorum setosum                                                             prve malé, později se zvětšující

                                                                                        hnědé skvrny; při silném napa-

                                                                                        dení listy usychají

Padlí rdesnové – Erysiphe poly-                                         Na listech a stoncích je moučna-

goni                                                                                  tý bělavý povlak, listy zasychají

Listopas šedavý – Sitona griseus                                       Na listech jsou od krajů požery

                                                                                        ve tvaru půlkruhu

 

LYCHNIS – KOHOUTEK

Skvrnitost – Phyllosticta sp.                                                          Na listech jsou šedohnědé, tmavě

                                                                                        ohraničené skvrny, za vlhka se

                                                                                        na skvrnách objevují drobné čer-

                                                                                        né tečky

Fuzariové vadnutí – Fusarium sp.                                       Rostlina vadne, na bázi stonku je

                                                                                        za vlhka narůžovělý povlak

Sklerociniové vadnutí – Sclero-                                          Rostlina žloutne a usychá, báze

tinia sclerotiorum                                                               stonku zahnívá; na bázi stonku

                                                                                        se za vlhka objevuje bílý hustý

                                                                                        vatovitý povlak a ve stonku poz-

                                                                                        ději černá kulovitá tělíska

 

MALVA – SLÉZ

Mozaika – virus mozaiky okurky                                        Na listech se objevuje prosvětlení

- Cucumis virus 1                                                              žilek; mladší listy jsou zakrnělé

Rez slézová – Puccinia malvacea-                                      Na listech a stoncích jsou čoko-

rum                                                                                  ládově hnědé drobné prášivé pol-

                                                                                        štářky; při silném napadení listy

                                                                                        zasychají

Sviluška snovací – Tetranychus                                         Listy šednou, zkrucují se a zasy-

urticae                                                                              chají; na spodní straně jsou jem-

                                                                                        ná vlákenka a pouze lupou patrný

                                                                                        žlutý nebo červený roztoč

 

PAEONIA – PIVOŇKA

Virus kroužkovitosti pivoňky -                                            Na listech jsou žluté kroužkovitě

Paeonia virus 1                                                                 skvrny

Nádorovitost kořenů – Agrobac-                                         Rostlina je zakrnělá; na kořeno-

terium tumefaciens                                                            vém krčku se tvoří nádor

Septorióza – Septoria paeoniae                                          Na listech jsou světlé skvrny

                                                                                        s purpurovým okrajem

Čerň pivoňková – Cladosporium                                         Na vrchní straně listů jsou hnědo-

paeoniae                                                                           purpurové skvrny, na spodní stra-

                                                                                        ně světle hnědé

Rez – Cronartium asclepiadeum                                          Na vrchní straně listů jsou žluto-

                                                                                        šedé nebo červenohnědé skvrny,

                                                                                        na rubu žluté prášivé polštářky

                                                                                        (ložiska letních spor), později

                                                                                        hnědé výrůstky (ložiska zimních

                                                                                        spor)

Plíseň šedá – Botrytis paeoniae                                         Výhony vadnou, poupata se neroz-

                                                                                        víjejí, hnědnou; za vlhka jsou na-

                                                                                        padené části rostlin porostlé še-

                                                                                        dobéžovým plísňovým povlakem

Sklerociniové vadnutí – Scleroti-                                        Výhony odumírají, jejich báze za-

nia sclerotiorum                                                                 hnívá a za vlhka je porostlá

                                                                                        hustým vatovitým bílým povla-

                                                                                        kem; později se vyskytnou též

                                                                                        černá kulovitá tělíska velikosti

                                                                                        hrachu

Háďátko kopretinové – Aphelen-                                        Na listech jsou hnědočerné skvr-

choides rhitzema-bosi                                                        ny ostře ohraničené nervy

Háďátko kořenové – Meloidogy-                                         Rostlina je zakrnělá, na kořenech

ne sp.                                                                              jsou nádorky

 

PAPAVER – MÁK

Plíseň maková – Peronospora                                            Na listech jsou světlé skvrny ne-

arborescens                                                                      pravidelného tvaru, které později

                                                                                        hnědnou a zasychají; za vlhka se

                                                                                        na spodní straně těchto skvrn

                                                                                        objevuje šedavý až nafialovělý

                                                                                       plísňový povlak

Verticiliové vadnutí – Verticil-                                             Rostlina hyne, na průřezu koře-

lium alboatrum                                                                  novým krčkem jsou patrny zčer-

                                                                                        nalé svazky cévní

Krytonosec kořenový – Stenoca-                                       Na listech jsou požerky ve tvaru

rus fuliginosus                                                                   okének; na rostlinách nebo v je-

                                                                                        jich blízkosti se vyskytuje černý

                                                                                        nosatec, dlouhý 3 až 4 mm

Krytonosec kořenový – Stenoca-                                       Rostlina žloutne, popřípadě odu-

rus fuliginosus                                                                   mírá, kořeny jsou vyžrány bílými

                                                                                        beznohými larvami, dlouhými

                                                                                        3 – 4 mm, s hnědou hlavou

Krytonosec makovicový – Ceu-                                         Makovice jsou zakrnělé, popřípa-

torrhynchus macula-alba                                                    dě deformované; uvnitř makovic

                                                                                        žijí bílé, beznohé, měsíčkovitě za-

                                                                                        hnuté larvy, které vyžírají pře-

                                                                                        pážky a tvořící se semena

Bejlomorka maková – Dasyneura                                       V makovicích vysávají chorobně

papaveris                                                                          zduřelá pletiva vnitřních stěn a

                                                                                        přepážek žluté, později oranžovo-

                                                                                        červené beznohé larvy, dlouhé

                                                                                        2 cm

 

PHLOX – PLAMENKA

Zelenokvětost – mykoplazmóza                                         Květenství je zakrnělé, zezelenalé

- Mycoplasmatales

Nádorovitost kořenů – Agrobac-                                         Rostlina je zakrnělá; na kořeno-

terium tumefaciens                                                            vém krčku, popřípadě na koře-

                                                                                        nech nebo stonku jsou nádorovité

                                                                                        výrůstky

Septorióza – Septoria phlogis                                             Na listech jsou kulaté skvrny tma-

                                                                                        vočervenohnědé barvy, průměru

                                                                                        2 – 5 mm, a to zejména na spod-

                                                                                        ních listech; při silném napadení

                                                                                        skvrny splývají a napadené listy

                                                                                        zasychají

Padlí čekankové – Erysiphe ci-                                          Na listech a na stoncích je bě-

choracearum                                                                     lavý moučnatý povlak; listy zasy-

                                                                                        chají a předčasně opadají

Verticiliové vadnutí – Verticil                                              Jednotlivé výhony, popřípadě celá

lium alboatrum                                                                  rostlina vadne; na příčném prů-

                                                                                        řezu zvadlým stonkem jsou patrny

                                                                                        zhnědlé nebo zčernalé svazky

                                                                                        cévní

Háďátko zhoubné – Ditylenchus                                         Výhony jsou zkrácené a ztlustlé,

dipsaci                                                                             listy na nich zakrnělé, nepravi-

                                                                                        delných tvarů, někdy ža čárko-

                                                                                        vité

Sviluška snovací – Tetranychus                                         Na listech jsou droboučké bělavé

urticae                                                                              tečky; listy šednou, zkrucují se

                                                                                        a zasychají; na rubu listů jsou

                                                                                        jemná, lesklá vlákénka a pouze

                                                                                        lupou patrný žlutý nebo červený

                                                                                        roztoč

Pěnodějka obecná – Philaenus                                          Listy jsou pokroucené, popřípadě

spumarius                                                                         jsou celé výhony zakrnělé

 

PRIMULA – PRVOSENKA

Zelenokvětost – mykoplazmóza                                         Květenství je zakrnělé, zezelena-

- Mycoplasmatales                                                            lé, někdy i zlistnatělé

Skvrnitost – Ramularia primulae                                         Na listech jsou běložluté až še-

                                                                                        dohnědé kulaté skvrny průměru

                                                                                        0,5 – 1,5 cm

Plíseň šedá – Botrytis cinerea                                            Většinou na okrajích spodních

                                                                                        listů jsou velké šedé nebo hnědé

                                                                                        skvrny nepravidelného tvaru, kte-

                                                                                        ré jsou pokryté šedobéžovým

                                                                                        „plísňovitým“ povlakem

Háďátko kopretinové – Aphelen-                                        Na listech jsou žlutohnědé, pozdě-

choides rhitzema-bosi                                                        ji až černohnědé skvrny ohrani-

                                                                                        čené většími nervy

Háďátko zhoubné – Ditylenchus                                         Rostlina krní, listy jsou malé,

dipsaci                                                                             zkrabacené

Sviluška snovací – Tetranychus                                         Listy žloutnou a zasychají, na

urticae                                                                              spodní straně jsou jemná pavuči-

                                                                                        nová vlákna a lupou patrní roz-

                                                                                        toči velcí 0,5 mm

 

RANUNCULUS – PRYKYŘNÍK

Nekróza – virus nekrotické ka-                                           Na listech jsou nepravidelné svět-

deřavosti tabáku – Nicotiana vi-                                         le zelené nebo žluté skvrny, které

rus 5                                                                                později nekrotizují; listy se de-

                                                                                        formují a rostlina zakrňuje

Sklerociniová hliloba – Sclero-                                           Rostlina žloutne, vadne a odu-

tinia sclerotiorum                                                               mírá; hlízy a kořeny zahnívají

 

RUDBECKIA – RUDBEKIE

Zelenokvětost – mykoplazmóza                                         Květenství jsou zakrnělá, zezele-

- Mycoplasmatales                                                            nalá, někdy prorůstají

Červená skvrnitost – Ramula-                                            Na listech jsou okrouhlé červené

ria sp.                                                                              skvrnky, které později šednou, a

                                                                                        červený zůstává pouze jejich

                                                                                        okraj

Padlí čekankové – Erysiphe ci-                                          Na listech a stoncích je moučnatý

choracearum                                                                     povlak

Vrtalka zahradní – Phytomyza                                            V listech mezi vrchní a spodní po-

atricornis                                                                          kožkou jsou drobnými larvami vy-

                                                                                        žrány hadovité chodbičky

 

SOLIDAGO – ZLATOBÝL

Padlí rdesnové – Erysiphe poly-                                         Na listech je bílý moučnatý po-

goni                                                                                  vlak

 

LIMONIUM STATICE – STATICE (ZÁVTAH)

Skvrnitost – Phyllosticta staticis                                        Zejména na starších listech jsou

                                                                                        šedohnědé skvrny s červenohně-

                                                                                        dým okrajem

Rez – Uromyces lymonii                                                    Na listech jsou roztroušeny hnědé

                                                                                        prášivé polštářky (ložiska zim-

                                                                                        ních a letních výtrusů – někdy

                                                                                        jsou uspořádána v kruzích) a

                                                                                        žlutavé výrůstky (ložiska aecidií

                                                                                        - další typ výtrusů)

Padlí rdesnové – Erysiphe poly-                                         Na listech a stoncích je bílý

goni                                                                                  moučnatý povlak

Plíseň šedá – Botrytis cinerea                                            Květní stonky hnědnou, květenství

                                                                                        hyne, za vlhka se na něm obje-

                                                                                        vuje šedobéžový „plísňovitý“ prá-

                                                                                  šivý povlak

 

THALICTRUM – ŽLUŤUCHA

Mšice – Aphidoidea                                                           Listy žloutnou, místy hnědnou a

                                                                                  zasychají (popálení sluncem);

                                                                                  mladé výhony a květní poupata

                                                                                  zakrňují

 

VIOLA – FIALKA

Pestrokvětost – virus mozaiky                                           Květy jsou pruhované, často

okurky – Cucumis virus 1                                                  též vybledlé a zarknělé; na lis-

                                                                                        tech se zároveň objevuje žluto-

                                                                                        zelená mozaika

Skvrnitost – Ramularia lactea                                             Na listech jsou zaschlé kulaté

nebo Ramularia agrestis                                                    světlé skvrny; na nich se za

                                                                                        vlhka objevuje na spodní straně

                                                                                        bělavý povlak

Roztoč fialkový – Eriophyes                                              Okraje listů se mírně otáčejí na-

violae                                                                               horu; roztoč žije v listových ple-

                                                                                        tivech

Sviluška snovací – Tetranychus                                         Listy šednou, zasychají, na spodní

                                                                                        straně jsou jemná vlákna a pouze 

                                                                                        lupou patrný žlutý nebo červený

                                                                                        roztoč

Bejlomorka – Dasyneura affinis                                          Listy jsou úplně stočené od okra-

                                                                                        jů k hlavnímu nervu; v prostorech

                                                                                        vzniklých stočením listů jsou žlu-

                                                                                        té nebo oranžové larvy, dlouhé asi

                                                                                        2 mm, nebo bělavé kokony

 

YUCCA

Skvrnitost – Coniothyrium con-                                           Na listech jsou hnědé skvrny se

centricum                                                                         světlým středem a tmavým okra-

                                                                                        jem; za vlhka se na nich objevují

                                                                                        drobné černé tečky (ložiska spor

                                                                                        - pyknidy)